آشنایی عمومی با راه آهن (۲)

-۱۱ برخی از تجهیزات فنی و تاسیسات در محوطه ایستگاه

۱۱-۱ : دگاژ: آخرین نقطه امن توقف قطارها یا واگنها و سایر وسایط نقلیه ریلی بین دو خط مجاور (منتهی به سوزن) را دگاژ مینامند که حد آن با علامت مخصوصی مشخص میشود.

۱۱-۲ : ماگنت: قطعه آهنربایی است که در فاصله ۱۵۰۰ متری علامت حدود ایستگاه در سیستمهای مختلف ما بین دو ریل نصب میگردد و به محض عبور لکوموتیو از روی آن دستگاه، سیگنال لکوموتیو فعال شده و نزدیک شدن به ایستگاه را به لکوموتیوران هشدار میدهد.

۱۱-۳ : تاسیسات ایستگاه: تجهیزات و دستگاههای مستقر در داخل محدوده ایستگاه به منظور امور خدمات فنی و رفاهی ایستگاه (سرمایش، برق رسانی، آب رسانی، سوختگیری و …) احداث گردیده و مورد استفاده قرار میگیرد.

۱۱-۴ : اطاق علائم: محلی است که کلیه تجهیزات سختافزاری مربوط به سیستم علائم الکتریکی در آن قرار داشته و ارتباط بین دستگاههای محوطه ایستگاه (چراغها، سوزنها، تراکها و …) و پانل فرماندهی توسط تجهیزات آن برقرار میگردد که همواره مجهز به قفل و پلمپ میباشد.

۱۱-۵ : دپومامورین: محلی است که در آن آمادهسازی و برنامهریزی و هماهنگی اعزام لکوموتیوها و مامورین مربوطه انجام میگیرد.

۱۱-۶ : کفش خط: به منظور مهار واگنهای متوقف علاوه بر بستن ترمزدستی از وسیلهای گوهای شکل به نام کفش خط استفاده مینمایند.

۱۱-۷ : قفل دستی سوزن: به منظور تثبیت و مهار تیغه سوزنهای دستی از وسیلهای به نام قفل دستی سوزن استفاده می گردد و کلید آن در پایان هر کشیک در حضور مسئولین وقت هر ایستگاه بین سوزنبانان تحویل و تحول میگردد.

-۱۲ قطار

۱۲-۱ : قطار عبارتست از یک یا چند لکوموتیو متصل به هم یا متصل به یک و یا چند واگن و این نام موقعی به آن اطلاق میشود که کارکنان مربوطه آنرا تحویل گرفته و به علامت مخصوص انتهایی قطار مجهز گردد. به نحوی که در روز و شب به خوبی از سمت لکوموتیوران قابل رویت بوده و در جایگاه خود مستحکم گردد.

حرکت کلیه وسایط نقلیه ریلی از قبیل درزین، جرثقیل، و زیرکوب و غیره که نتوان آنرا به آسانی از روی خط بلند نمود تابع مقررات حرکت قطارها میباشند.

۱۲-۲ : لکوموتیو فرماندهی: به لکوموتیو پیشرو که به یک یا چند لکوموتیو متصل بوده و یا به لکوموتیوهایی که در بین قطار میباشند و با سیستم رادیوئی مرتبط میگردد و فرمان حرکت میدهد و لکوموتیوران، قطار را از کابین آن لکوموتیو هدایت مینماید، اطلاق میگردد.

۱۲-۲-۱ : لکوموتیو یدک: به لکوموتیوهایی که به لکوموتیو فرماندهی متصل یا ارتباط دارند و کلیه فرامین را از آن میگیرند اطلاق میگردد.

۱۲-۳ : لکوموتیو سرد: به لکوموتیو خاموش و نیز لکوموتیو گرمی که از نیروی کشش آن استفاده نگردد اطلاق میگردد.

-۱۳ انواع قطار

۱۳-۱ : قطار تشریفات: قطاری است که برای مسافرت مقامات عالیه کشوری و یا هیئتها و یا میهمانان داخلی و خارجی بر حسب دستور راهآهن تشکیل و اعزام میشود.

۱۳-۲ : قطار مسافری: قطاری است متشکل از مجموعه سالنهای مسافری، واگنهای مولد بخار و برق، توشه و رستوران و واگن حمل خودروبر که جهت حمل و نقل مسافر و توشه تشکیل و طبق برنامه اعزام میشود.

۱۳-۳ : قطار باری: قطاری است شامل واگنهای باری که همواره از یک مبدا به یک مقصد تنظیم شده و برای سیر آن از هرگونه مانور برنامه ریزی شده در مسیر (انفصال یا اتصال واگن) خودداری شده و طبق برنامه اعزام میگردد. و صرفاً در شرایط خاص به لحاظ انفصال واگن تعمیری یا اتصال و انفصال لکوموتیو امداد از قطار، اجازه مانور در مسیر را دارد.

۱۳-۳-۱ : قطار باری برنامهای: قطار باری است که طبق برنامه زمانبندی شده تنظیم و اعزام میگردد.

۱۳-۳-۲ : قطار کامل: به قطاری اطلاق میگردد که لکوموتیو و واگنهای آن متعلق به شرکتهای خصوصی باشد.

۱۳-۴ : قطار مختلط: قطاری است که از تعدادی سالنهای مسافری و واگنهای باری تشکیل شده است و با برنامه قطار باری اعزام میگردد.

۱۳-۵ : قطار عملیات: قطاری است حامل لوازم و افزارآلات و مصالح و نفرات که به منظور انجام مانور در ایستگاههای مسیر و نیز انجام امور فنی و خدماتی راهآهن تنظیم و حرکت داده میشود.

۱۳-۶ : قطار نجات: قطاری است شامل واگنهای شن کش، لبه بلند و کوتاه، مستقف، تفتیش و جرثقیل که جهت حمل بالاست و ادوات مخصوص خط، ماشین آلات سبک و سنگین و ادوات ناوگان و نفرات به منظور آزادسازی خط به محل سانحه اعزام میگردد.

۱۳-۷ : قطار نظامی: قطاری است که فقط برای حمل محمولات و مهمات یا افراد نظامی تشکیل و حرکت داده میشود.

۱۳-۸ : قطار هلال احمر: قطاری است متشکل از سالنهای بیمارستانی که بنا به ضرورت جهت امداد و درمان و حمل مجروحین به طول خط اعزام میگردد.

۱۳-۹ : قطار برف روب: قطاری است متشکل از لکوکوتیو، دستگاه برف روب پروانهدار و به تناسب تعدادی سالن مسافری و واگن باری که به منظور عملیات برف روبی به محل اعزام میگردد.

۱۳-۹-۱ : قطار ماسه روب: قطاری است متشکل از لکوموتیو و دستگاه ماسه روب که بنا به ضرورت به محل ماسه گیر اعزام میگردد.

۱۳-۱۰ : قطار متراژی: قطاری است که طول (متراژ) آن از طول کوتاهترین خط قبولی ایستگاههای آن محور بیشتر باشد.

۱۴ برنامه حرکت قطارها، برنامهای است که در آن اطلاعات مربوط به حرکت قطارها درج میگردد و بر دو نوع میباشد.

۱۴-۱ : برنامه عمومی: برای اطلاع مسافرین و مراجعین از ساعت ورود و خروج قطارهای مسافری به ایستگاهها تهیه و منتشر میشود.

۱۴-۲ : برنامه اداری: عبارتست از نشریهای که در آن ساعات ورود و خروج، تلاقی، سبقت، فواصل ایستگاهها، سرعت و سایر مشخصاتی که برای استفاده ماموران موظف راهآهن که با حرکت قطارها ارتباط دارند درج میگردد.

۱۵ تعریف برخی از نمودارها، فرمها و اصطلاحات راه آهن

۱۵-۱ : ورقه سیر: هر قطاری که برای حرکت از ایستگاه مبدا به مقصد معینی آماده میگردد باید دارای ورقه سیر باشد که در آن کلیه مشخصات قطار اعم از اسامی مامورین، شماره لکوموتیو، شماره واگنها، زمان توقف، سبقت، تاخیرات، زمان ورود و خروج از ایستگاههای مسیر و زمان رسیدن به مقصد و وقایع حین حرکت در آن ثبت میگردد.

۱۵-۲ : گراف: نمودار حرکت مکانی قطار (وسایر وسایط نقلیه ریلی) در بعد زمان را گراف میگویند که در آن زمان و مکان حرکت، توقف، تلاقی، سبقت، مشخصات وسایط نقلیه ریلی و تمام عملیات سیر و حرکتی محور حرکت با درج کد مربوطه ثبت و ترسیم میگردد.

۱۵-۳ : تلفنگرام: پیامی است کتبی که دارای شماره و تاریخ بوده و توسط واحدهای مختلف راهآهن و مامورین ذیصلاح در مواقع نیاز جهت اطلاع و اقدام مخابره میگردد و بایستی در دفتر مخصوص ثبت گردد.

۱۵-۴ : دستگاه میله راهنما: دستگاهی است الکترومکانیکی که در آن میلههایی با شرایط خاص تعبیه شده است و جهت اعزام وسایط نقلیه ریلی مورد استفاده قرار میگیرد به نحوی که در یک بلاک همزمان نمیتوان بیش از یک میله را از دستگاه خارج نمود.

۱۵-۵ : جواز راه آزاد: فرمی است که در هنگام اعزام وسایط نقلیه ریلی از ایستگاههای غیرعلائمی و ایستگاههای علائمی  (هنگام خرابی علائم) صادر گردیده و به منزله مجوز حرکت تا ایستگاه بعدی میباشد.

۱۵-۶ : وسایط نقلیه زوج: به وسایط نقلیهای که حرکت آنها همراه با افزایش کیلومتر خط از مبدا حرکت بوده اطلاق می- گردد.

۱۵-۷ : جواز راه آزاد زوج: فرمی است آبی رنگ که مجوز اعزام وسایط نقلیه ریلی زوج بین دو ایستگاه میباشد.

۱۵-۸ : وسایط نقلیه فرد: به وسایط نقلیهای که حرکت آنها همراه با کاهش کیلومتر خط از مبدا حرکت بوده اطلاق میگردد.

۱۵-۹ : جواز راه آزاد فرد: فرمی است سفیدرنگ که مجوز اعزام وسایط نقلیه ریلی فرد بین دو ایستگاه میباشد.

۱۵-۱۰ : برگ احتیاط: فرمی است زردرنگ که در آن موارد احتیاطی از قبیل تقلیل سرعت و … درج و به هنگام اعزام وسایط نقلیه ریلی پس از اخذ امضاء به مامورین موظف تحویل میگردد تا در محلهای ذکر شده در برگ احتیاط موارد آنها را اجرا نمایند.

۱۵-۱۱ : برگ تغییر خط قبولی: فرمی است زردرنگ که به هنگام ضرورت تغییر (خط قبولی) به جهت هدایت وسایط نقلیه ریلی به خط قبولی دیگر ایستگاه در سیستم جواز راه آزاد صادر میگردد.

۱۵-۱۲ : جواز آزمایش ترمز: فرمی است که پس از اتمام بازدیدهای فنی و آزمایش ترمز قطار توسط بازدیدکننده آلات ناقله صادر و مشخصات فنی قطار در آن ثبت میشود که صدور آن به مفهوم تایید سلامت قطار از نظر ترمز هوا، ترمزدستی و سایر امور فنی بوده و قطار قابلیت سیر در آن منطقه حداقل تا پست بازدید بعدی یا پست بازدیدی که با توجه به شرایط منطقه سیر، راهآهن آنرا معین و ابلاغ مینماید را دارد.

۱۵-۱۳ : برچسب تعمیرات: جهت الصاق بر روی واگنهای تعمیری مورد استفاده قرار گرفته و حاوی اطلاعاتی نظیر تاریخ صدور، شماره واگن تعمیری، علت خرابی و محلی که بایستی واگن تعمیری واگذار گردد میباشد که حسب کاربرد آنها به انواع ذیل تقسیم میگردند.

۱۵-۱۳-۱ : برچسب تعمیرات آبی رنگ: این برچسب جهت الصاق بر روی واگنهای تعمیری که امکان تعمیرات آنها در محوطه ایستگاه وجود دارد، مورد استفاده قرار میگیرد.

۱۵-۱۳-۲ : برچسب تعمیرات زردرنگ: این برچسب بر روی واگنهای تعمیری که بایستی جهت تعمیرات ویژه به کارخانجات تعمیر واگنها، واگن خانه و یا محل دیگری واگذار گردد، مورد استفاده قرار میگیرد.

۱۵-۱۳-۳ : برچسب تعمیرات قرمزرنگ: این برچسب جهت الصاق بر روی واگنهای تعمیری که به دلیل نقص آلات محرکه، باربندی و یا هر علت دیگری قابل حرکت نبوده و به هیچ وجه نبایستی تا خاتمه تعمیر حرکت داده شوند مورد استفاده قرار میگیرد.

۱۵-۱۳-۴ : برچسب خاتمه تعمیرات سفیدرنگ: این برچسب جهت الصاق بر روی واگنهای تعمیری که تعمیرات آنها خاتمه یافته است مورد استفاده قرار میگیرد.

۱۵-۱۴ : طول مفید خط: فاصله بین دو علامت دگاژ مربوط به یک خط را طول مفید آن خط میگویند.

۱۵-۱۵ : بارنامه: سند حملی است که حاوی اطلاعات مربوط به نوع وسیله حمل، مشخصات کالا و گیرنده آن که توسط شرکتها حمل و نقل ریلی بار صادر میشود.

۱۵-۱۶ : کارنامه لکوموتیو: فرمی است که در آن مشخصات مامورین لکوموتیو، شماره لکوموتیو، نوع قطار، ساعت ورود و خروج مامورین به دپو در آن درج گردیده و توسط ناظم دپو ایستگاه مبداء صادر ضمن تحویل به لکوموتیوران و اعزام لکوموتیو به خطوط ایستگاه باید به اطلاع متصدی ترافیک نیز برسد.

۱۵-۱۷ : مجوز تردد با لکوموتیو: مجوزی است برای تردد مامورینی که حسب ضرورت باید با لکوموتیو سیر نماید اما نام آنها در کارنامه لکوموتیو قید نشده است صادر میگردد.

۱۵-۱۸ : دفترچه تعمیرات لکوموتیو: دفتر گزارشی است که کلیه معایب، تعمیرات و بازدیدهای انجام شده مربوط به لکوموتیو در آن ثبت و مستند میگردد.

۱۵-۱۹ : مانور: هرگونه جابجائی وسایط نقلیه ریلی در داخل ایستگاه یا محوطه مانور که به قصد خروج از حدود ایستگاه نباشد را مانور میگویند

۱۵-۲۰ : دالگاژ: هرگاه لازم باشد حسب ضرورت (استفاده بهینه از نیروی کشش و …) قطاری به وسیله لکوموتیو دیگر از انتها بدون اتصال لوله هوا قلاب شده و به سمت جلو حرکت داده شود، این عمل را دالگاژ گویند.

۱۵-۲۱ : آزمایش ترمز: تست عملی ترمز و آزادسازی ترمز که قبل از حرکت قطار جهت اطمینان از سالم و آماده به کار بودن ترمز هوای قطار انجام میشود، را آزمایش ترمز میگویند.

۱۵-۲۲ : عبور از سوزن غلط: عبارتست از تغییر وضعیت دو راهی تحت تأثیر نیروی مکانیکی ناشی از عبور غیرمجاز وسیله نقلیه ریلی که از سمت پاشنه سوزن (تیکه مرکزی) در مواقع غلط بودن مسیر سوزن به تیغه سوزن اعمال میگردد.

۱۵-۲۳ : تلاقی: ورود دو قطار از بلاکهای طرفین به خطوط تعیین شده یک ایستگاه را تلاقی میگویند.

۱۵-۲۴ : سبقت: پیش افتادن یک وسیله نقلیه ریلی از دیگری را که در یک جهت حرکت مینمایند، سبقت مینامند.

۱۵-۲۵ : وزن ترمز یک قطار: مجموعه عواملی که در نگهداشتن یا ترمز شدن یک وسیله نقلیه در حال حرکت تأثیر می-گذارد وزن ترمز آن نامیده میشود و مقدار آن از طرف کارخانجات سازنده طی آزمایشات علمی و تجربی با واحد تن محاسبه و به صورت عددی ثابت روی بدنه وسایط نقلیه ثبت میگردد و مهمترین عوامل فوق عبارتند از:

نیروی وارده بر کفش ترمز، زمان پر شدن سیلندر ترمز و نوع ساختمان وسیله نقلیه.

۱۵-۲۶ : درصد وزن ترمز: میزان وزن ترمز سالم و آماده به کار قطار در ازاء هر یکصد تن وزن کل قطار را درصد وزن ترمز مینامند.

دستگاهی است که جهت هوشیاری لکوموتیوران در کابین لکوموتیو نصب میگردد :(Dead man) 15-27 : پدال ایمنی و لکوموتیوران موظف است قبل از شنیدن صدای آلارم با فشار دادن پدال یا تکمه عملیات آن را خنثی نماید در غیر اینصورت فرمان تخلیه هوای لوله اصلی قطار توسط سیستم صادر و قطار متوقف میشود.

۱۵-۲۸ : ترمز خودکار: دستگاهی است که در لکوموتیو نصب شده و با دریافت فرامین از تجهیزات داخل خطوط (ماگنت و …) هشدارهای صوتی و نوری صادر مینماید. چنانچه لکوموتیوران پس از بروز آلارم نسبت به خنثی نمودن آنها اقدام ننماید فرمان تخلیه هوای لوله اصلی توسط سیستم صادر و قطار ترمز مینماید.

۱۵-۲۹ : ترمز دستی: مجموعهای متشکل از تجهیزات (اهرم بندی) فلکه است که با چرخش فلکه و انتقال نیرو به صورت مکانیکی به کفش ترمز، عمل ترمز در وسیله نقلیه اعمال شده که موجب ترمز و مهار واگنهای متوقف میگردد.

۱۶ تعریف مشاغل مرتبط سیر و حرکت

۱۶-۱ : رئیس ایستگاه: مسئول اداره کلیه امور ایستگاه طبق وظایفی که برای او تعریف شده میباشد.

۱۶-۲ : مسئول وقست ایستگاه: مسئولیت امور ایستگاه برای مدت معینی به او محول میگردد که وظایف رئیس ایستگاه را طبق آئیننامه در آن مدت انجام میدهد.

۱۶-۳ : مسئول و متصدی ترافیک: در ایستگاههای تشکیلاتی تمام یا قسمتی از وظایف فنی رئیس ایستگاه به آنها محول میگردد که طبق مقررات در هر کشیک انجام میدهند.

۱۶-۴ : سرمانورچی: در ایستگاههای تشکیلاتی طبق نظر مسئول وقت ایستگاه مسئولیت تنظیم و تشکیل و تفکیک قطارها و قرار دادن واگنها در محلهای مربوطه را عهدهدار میباشد.

۱۶-۵ : مانورچی: در ایستگاههای تشکیلاتی در تنظیم و تشکیل و تفکیک قطارها تحت نظر سرمانورچی انجام وظیفه می- نماید.

۱۶-۶ : مانورچی راهنما: مسئولیت راهنمائی لکوموتیو و سایر وسایط نقلیه در محوطه ایستگاه را عهدهدار میباشد.

۱۶-۷ : سوزنبان: مسئول مراقبت از سلامت دستگاه سوزن و تنظیم مسیر خطوط طبق وظایفی که برای او تعیین شده می- باشد.

۱۶-۸ : مامورین بازدید آلات ناقله: مسئول بازدید فنی کامل قطارها (باری و مسافری) و صدور جواز سلامت سیر قطار در ایستگاه میباشد.

۱۶-۹ : تعمیر کار واگن  تعمیرات واگنها را برعهده دارد و همچنین در بازدید قطار و رفع عیوب جزئی در معیت و تحت نظر مامورین بازدید شرکت مینماید.

۱۶-۱۰ : مسئول کنترل ترافیک: مسئولیت کنترل و نظارت بر کلیه امور ترافیکی منطقه از جمله قبول و اعزام قطارها، سبقت، تلاقی، توزیع واگنها، برنامهریزی حرکت قطارها، استفاده بهینه از نیروی کشش و ظرفیت واگنها، تخلیه و بارگیری واگنها و سایر امکانات موجود در خطوط راهآهن و ثبت وقایع را مطابق مقررات برعهده دارد.

۱۶-۱۱ : کنترلر ترافیک: مسئولیت نظارت و کنترل بر سیر وسایط نقلیه ریلی مطابق با برنامههای ابلاغی و انجام به موقعامور از قبیل مانور و همچنین ترسیم نمودار سیر (گراف) را برعهده دارد و تحت نظر مسئول کنترل انجام وظیفه مینماید.

۱۶-۱۱-۱ : کنترلر نیروی کشش (ناوگان): با همکاری کنترلر سیر و حرکت منطقه بر امور فنی مربوط به لکوموتیو و واگنها و جرثقیلها نظارت نموده و در صورت لزوم به راهبران قطارها در طول خط مشاوره ارائه مینماید.

۱۶-۱۱-۲ : کنترلر راهبری قطار: با هماهنگی و همکاری کنترلر سیر و حرکت بر امور فنی سیر قطارها و عملکرد و ساعت کار مامورین راهبری نظارت مینماید و در صورت لزوم به راهبران قطارها در طول خط مشاور ارائه مینماید.

۱۶-۱۲ : ناظم دپو: تحویل و تحول لکوموتیوهای آماده به سرویس، هماهنگی جهت تامین مامورین راهبری و نظارت بر حسن اجرای برنامه ابلاغی برعهده دارد.

۱۶-۱۳ : رئیس قطار: مسئول امور فنی و مالی و ایمنی سیر و قطار بوده و بر عملکرد سایر مامورین قطار طبق وظایفی که برای او تعیین شده نظارت مینماید.

۱۶-۱۴ : لکوموتیوران: مسئولیت هدایت لکوموتیو و قطار را عهدهدار میباشد.

۱۶-۱۴-۱ : شرایط سیر لکوموتیو: لکوموتیو هنگامی مجاز به حرکت است که سیستمهای ایمنی (سرعت نما و سیگنال، رله، یا ایرفلومترو سیستم رادیوئی) آن به خوبی عمل نماید چنانچه هرگونه اختلالی در سیستمهای یاد شده به وجود آید PCS لکوموتیوران موظف است در اولین ایستگاه مراتب را از طریق تلفنگرام به کنترل اعلام و پس از کسب تکلیف از کنترل اقدام نماید.

۱۶-۱۵ : رانندگان سایر وسایط نقلیه را به نام آن وسیله مینامند.

۱۶-۱۶ : آموزگار لکوموتیوران: وظیفه آموزش و ارزیابی مامورین راهبری قطار را در تمام مراحل لکوموتیورانی به صورت تئوری و عملی بر عهده دارد.

۱۶-۱۷ : لکوموتیوران کارورز: لکوموتیورانی است که تحت نظر لکوموتیوران و آموزگار لکوموتیوران (به منظور کسب مهارت در امر لکوموتیورانی) همراه قطار سیر مینماید.

۱۶-۱۸ : مامور فنی: مسئولیت بازدید فنی و کنترل تجهیزات قطار را بر اساس شرح وظایف تعیین شده از مبداء تا مقصد بر عهده داشته و تحت نظر رئیس قطار انجام وظیفه مینماید.

۱۶-۱۹ : راهبان: مسئولیت بازدید از قطعه خط تعیین شده را برعهده دارد.

۱۶-۲۰ : راهدار: مسئولیت حفاظت از گذرگاه همسطح را برعهده دارد.

۱۶-۲۱ : مامورین خط و سازه های فنی: مسئولیت نگهداری و تعمیرات خطوط و سازههای فنی را برعهده دارند.

۱۶-۲۲ : سرپرست کارگاه: مسئولین برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر عملیات اجرائی خط و سازههای فنی و مامورین مربوطه را در کارگاههای عملیاتی بر عهده دارد.

۱۶-۲۳ : مسئول حرکت: مسئولیت امور سیر و حرکت کلیه وسایط نقلیه ریلی و هماهنگی در کارگاههای عملیات اجرائی را مطابق مقررات برعهده دارد.

۱۶-۲۴ : تکنسین راهبر مانور: مسئول مراقبت از سلامت دستگاه سوزن و تنظیم مسیر خطوط طبق وظایفی که برای او تعیین شده میباشد و نیز به منظور کسب مهارت در امر راهبری لکوموتیو مانور بر اساس شرح وظایف معین شده انجام وظیفه مینماید.

۱۶-۲۵ : متصدی راهبر مانور ۲: در ایستگاههای تشکیلاتی در تنظیم و تشکیل قطارها تحت نظر مسئول راهبر مانور، طبق وظایفی که برای او معین شده انجام وظیفه نموده و نیز طبق شرح وظایف تعیین شده جهت کسب مهارت در امور راهبری لکوموتیو انجام وظیفه مینماید.

۱۶-۲۶ : متصدی راهبر مانور ۱: مسئولیت هدایت لکوموتیو مانوری را جهت تنظیم قطار و سایر امور مانور در ایستگاههای تشکیلاتی عهدهدار میباشد.

۱۶-۲۷ : مسئول راهبر مانور: در ایستگاههای تشکیلاتی طبق نظر مسئول وقت ایستگاه جهت تنظیم و تشکیل و تفکیک قطارها و قرار دادن واگنها در محلهای مربوطه اقدام مینماید.

۱۶-۲۸ : راهبر پایه ۲: مسئولیت هدایت لکوموتیو و قطارهای باری را عهده دار میباشد.

۱۶-۲۹ : مسئول راهبر قطار: مسئول امور فنی و مالی و ایمنی سیر قطارها بوده و نیز به عملکرد سایر مامورین قطار طبق وظایفی که برای او تعریف شده نظارت مینماید.

۱۶-۳۰ : راهبر پایه ۱: علاوه بر انجام وظیفه به عنوان مسئول راهبر قطار و مشاغل مادون، مسئولیت هدایت قطارهای مسافربری را عهدهدار میباشد.

۱۶-۳۱ : استاد راهبر قطار: وظیفه آموزش و ارزیابی مامورین راهبر قطارها را در تمام مراحل راهبری قطار به صورت تئوری و عملی بر عهده دارد.

منبع : جزوه آشنایی با راه آهن طرح قابلیت سازی راه آهن

بازدید: ۴۶۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *